Women & Wealth - Pridenance Investment mutualFund หุ้น กองทุนรวม Financial Community for Woman & LGBTQ การเงิน การลงทุน ประกันชีวิต วางแผนลดหย่อนภาษี

สร้างอิสระภาพทางการเงิน

    โดยคัดสรรสินค้าการเงิน ให้ผู้ลงทุน ได้รับผลตอบแทน ในลักษณะของดอกเบี้ย หรือ เงินปันผล เป็นประจำ

 • ทุกเดือน

 • ทุกไตรมาส

 • ทุก 6 เดือน 

ประมาณการณ์ผลตอบแทน 5-9 % / ปี

Debt Crowdfunding หรือ หุ้นกู้คราวด์ฟันดิง เป็นการลงทุนในรูปแบบหุ้นกู้ ที่ทั้งนักลงทุนรายบุคคลหรือสถาบันสามารถมาร่วมลงทุนในหุ้นกู้นั้นๆได้ หุ้นกู้นี้จะออกโดย SMEs หรือ Start ups ที่ต้องการเงินทุน ซึ่งจะพิเศษกว่าการระดมทุนทั่วไปที่เจ้าของกิจการยังสามารถรักษาความเป็นเจ้าของได้ จ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยคล้ายกับการขอสินเชื่อกับทางธนาคาร

เพียงแต่ ธุรกิจนั้นๆ สามารถขอเงินทุนโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายในอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม และ นักลงทุนสามารถรับตอบแทนที่สูงและสม่ำเสมอเมื่อเทียบกับหุ้นกู้ชนิดอื่นๆ

Funding Societies คือหนึ่งในแพลตฟอร์มการระดมทุนหุ้นกู้แห่งแรก ๆ ที่ได้รับใบอนุญาตการระดมทุนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประเทศไทย

นอกจากนี้ Funding Societies ยังได้รับใบอนุญาตทั้งในประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย

เอกสารที่จำเป็นในขั้นตอน KYC (ทำความรู้จักลูกค้า) ประกอบด้วย:

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ พาสปอร์ต

 2. สำเนาบัญชีธนาคาร หรือ รายการเดินบัญชีธนาคาร

 3. หลักฐานแสดงคุณสมบัตินักลงทุน (สำหรับนักลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ เท่านั้น)

Our Progress Click

We are in 5 countries, Singapore, Malaysia, Indonesia, Thailand and Vietnam
check our statistics across the region.

หุ้นกู้ คือ ตราสารหนี้ ที่ถูกกำหนดให้ออกโดยภาคเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนไปใช้ในกิจการต่างๆ ตามแผนงานของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นการขยายกิจการ ขยายสาขา ซื้อที่ดินเพื่อสร้างโปรเจกต์ใหม่ๆ เช่น ธุรกิจอสังหาฯ ที่วางแผนเปิดตัวโครงการใหม่ ทั้งบ้าน ทาวน์โฮม และคอนโด เป็นต้น

ซึ่งในประเทศไทยจะกำหนดการออกหุ้นกู้ไว้หน่วยละ 1,000 บาท โดยส่วนใหญ่จะกำหนดการลงทุนขั้นต่ำที่ 100,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขของแต่ละหุ้นกู้ ทั้งนี้ผู้ที่เลือกลงทุนหุ้นกู้จะได้รับดอกเบี้ยตลอดช่วงอายุของหุ้นกู้  และจะได้รับเงินต้นคืนเมื่อครบกำหนดอายุของหุ้น 

ถูกแบ่งออกเป็น 5 ประเภทที่สำคัญดังนี้

 1. หุ้นกู้ด้อยสิทธิ

  คือ หุ้นกู้ที่หากผู้ออกตราสารหนี้ล้มละลาย ผู้ถือหุ้นกู้ประเภทนี้จะมีสิทธิในการเรียกร้องสินทรัพย์ ในอันดับที่ด้อยกว่าเจ้าหนี้สามัญรายอื่น

 2. หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ

  คือ หุ้นกู้ที่หากผู้ออกตราสารหนี้ล้มละลาย ผู้ถือหุ้นกู้ประเภทนี้จะมีสิทธิในการเรียกร้องสินทรัพย์จากผู้ออกตราสาร ทัดเทียมกับเจ้าหนี้สามัญรายอื่นๆ และสูงกว่าผู้ถือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ

 3. หุ้นกู้แปลงสภาพ 

  คือ หุ้นกู้ที่นักลงทุนสามารถเปลี่ยนจากหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญของบริษัทผู้ออกได้ตามราคาที่กำหนด โดยบริษัทผู้ออกจะออกหุ้นสามัญในจำนวนที่มีมูลค่าเท่ากับตราสารหนี้ที่ถืออยู่ สถานะของนักลงทุนจึงเปลี่ยนจากเจ้าหนี้เป็นเจ้าของ

 4. หุ้นกู้ชนิดมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

  คือ หุ้นกู้ที่ผู้ออกตราสารหนี้ นำสินทรัพย์มาค้ำประกันการออกหุ้นกู้ และผู้ถือจะมีสิทธิในสินทรัพย์ที่วางค้ำประกันนั้นเหนือเจ้าหนี้สามัญรายอื่นๆ

 5. หุ้นกู้ชนิดที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

  คือ หุ้นกู้ที่ไม่มีสินทรัพย์ใดๆ วางไว้ ซึ่งหากผู้ออกตราสารล้มละลายต้องทำการแบ่งสินทรัพย์กับเจ้าหนี้รายอื่นตามสิทธิและสัดส่วนที่ถือ

Smartfinn: คือ “Matching Platform การขายฝากอสังหาฯ กับนักลงทุน เพื่อเพิ่ม ทางเลือกในการลงทุน และช่วย SME ให้มีสภาพคล่อง” สมาร์ทฟินน์ เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ P2P (Person to Person Lending) เป็นสมาชิกสมาคม Fintech (Thailand) โดยมีจุดประสงค์ที่จะสร้างความเป็นธรรมในระบบการขายฝากในประเทศไทย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SME ไทย ในอัตราดอกเบี้ยที่ใกล้เคียงกับสถาบันการเงิน และระยะเวลาขายฝากที่เหมาะสม ให้ SME ไทยสามารถดำเนินธุรกิจหรือขยายธุรกิจต่อไปได้ ในอีกมุมหนึ่ง สมาร์ทฟินน์ ช่วยเพิ่มอัตราผลตอบแทนของฝั่งนักลงทุนมากถึง 9 – 12 % ต่อปีโดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกันที่ประเมินคุณภาพและมูลค่าตามหลักเกณฑ์ของบริษัทพันธมิตรในการกำกับของ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)

การขายฝาก คือการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกกฎหมาย มีกฎหมายคุ้มครองทั้งผู้ขายฝากและผู้รับซื้อฝาก (นักลงทุน) โดยการขายฝากคือการซื้อขายทรัพย์สินอย่างหนึ่งที่กรรมสิทธิ์จะตกเป็นของผู้ซื้อฝากทันทีที่มีการทำสัญญา แต่มีเงื่อนไขตกลงว่าผู้ขายฝากสามารถไถ่ทรัพย์สินคืนได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดและวงเงินที่ตกลงกัน และต้องทำสัญญาต่อหน้าเจ้าพนักงานที่ดินที่สำนักงานที่ดินเท่านั้น

การขายฝากอสังหาริมทรัพย์นั้น มีกฎหมายคุ้มครองทั้งผู้ขายฝากและผู้ซื้อฝาก
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 491 – 502

การขายฝากอสังหาริมทรัพย์จะมีการเปลี่ยนชื่อผู้ถือครองหลังโฉนดเป็นของผู้รับซื้อฝากโดยมีกำกับว่า “ขายฝาก” รวมถึงระบุระยะเวลาขายฝาก
มีการทำสัญญาอย่างถูกต้องตามกฎหมายที่กรมที่ดินของเขตพื้นที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์ชิ้นนั้น ถ้าถึงกำหนดไถ่ถอนแล้วผู้ขายฝากไม่มาไถ่ถอน ทรัพย์สินจะตกเป็นของผู้รับซื้อฝากทันที แต่การ”จำนอง”ทรัพย์สินจะยังไม่ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้รับจำนองโดยทันที หากผิดนัดชำระหนี้ต้องมีการฟ้องร้องบังคับคดีให้ทางศาลยึดทรัพย์

 • ธุรกิจสตาร์ทอัพ (Startup)

 • การลงทุนภาคเอกชนเฉพาะราย (Private Equity)

 • โครงการอสังหาริมทรัพย์ 

 • ธุรกิจทางด้าน Digital

 • ด้าน Health Care

 • eCommerce

 • เพิ่มช่องทางการลงทุนใหม่ๆ ให้กับนักลงทุน

 • ได้รับผลตอบแทนที่ บริหารจัดการแบบรายเดือนได้

 • กำหนดระยะเวลาแน่นอน

 • ความหลากหลายของสินค้าเพื่อการลงทุน และ การจัดพอร์ต