Investment mutualFund หุ้น กองทุนรวม Financial Community for Woman & LGBTQ การเงิน การลงทุน ประกันชีวิต วางแผนลดหย่อนภาษี

เพิ่มความมั่งคั่ง ต่อยอดจากธุรกิจ หรือ แผนการเงินอื่นๆ

ด้วยสินค้าการเงิน  การลงทุน  ที่เน้นผลตอบแทนสูง  พร้อมด้วย ที่ปรึกษาการลงทุนแบบส่วนตัว

ที่คอยแนะนำ และ ดูแลพอร์ต อย่างน้อย 2-4 ครั้งต่อปี ตามความเหมาะสม

ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนเริ่มลงทุน

Finnomena 

เปิดพอร์ตกองทุนรวม Online  : วางแผนตามเป้าหมายของลูกค้า โดยประเมิณความเสี่ยงที่รับได้  และ ใช้ระบบการลงทุน ที่เหมาะสม เข้ามาช่วยบริหารพอร์ต เช่น การทำ DCA , Auto Rebalance และ การแจ้งเตือน  เมื่อต้องมีการปรับพอร์ต เป็นต้น.

รายละเอียดการเปิดบัญชีกองทุนกับ FINNOMENA Click

 

โดยใส่รหัสผู้แนะนำการลงทุน 072759

เพื่อรับบริการที่ปรึกษาการเงินส่วนตัว โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หรือ ขั้นต่ำในการลงทุน

มีนักวิเคราะห์กองทุนซึ่งเป็นแห่งแรกของประเทศไทย มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้ความเห็น และแนะนำเกี่ยวกับกองทุนรวมต่าง ๆ โดยบทวิเคราะห์นั้นจะอ้างอิงหลักวิชาการเน้นความเป็นกลาง โดยปราศจากอคติใดๆในการแนะนำลงทุน 

  • P Money : ฟังก์ชั่นใหม่ล่าสุด! ในการพักเงินล่วงหน้าก่อนซื้อกองทุนรวม และยังมีผลตอบแทนให้ 0.5% ต่อปี.

  • Phillip Global Markets เป็นบัญชีใช้สำหรับออมหุ้นต่างประเทศ และ ETF

  • บล.ฟิลลิป ทำหน้าที่ทางบัญชี และทำหน้าที่ออกใบยืนยันให้กับลูกค้าซึ่งหน่วยลงทุนของลูกค้าจะถูกจัดเก็บที่ custodian ของ บลจ.

เปิดพอร์ตครั้งเดียว สามารถลงทุนได้หลากหลาย ทั้ง หุ้น ETF กองทุนรวม  SSF RMF

ระบบเปรียบเทียบกองทุนรวม และ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม สามารถกดที่หัวข้อได้เลย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ลีฟแคปปิตอล จำกัด อยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดยสำนักงาน ก.ล.ต. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

ประเภท จัดการกองทุนส่วนบุคคล เลขที่ ด08-0138-01 

บลจ.ลีฟแคปปิตอล ก่อตั้ง และบริหารงานโดยทีมที่มี ประสบการณ์ในสายวางแผนการเงิน (Financial Planner) และการจัดการลงทุน (Fund Manager) โดยตรงร่วมกว่า 20 ปี 

อ่านเพิ่ม

อยากรู้ไหมว่า “เป้าหมายเกษียณ” ของคุณตอนนี้มันจะเป็นไปได้สักแค่ไหน ลองมาทำแบบจำลองสั้นๆ เพื่อให้ทุกท่านได้ทราบตัวเองดู

Let’s Simulation 

 

Smartfinn: คือ “Matching Platform การขายฝากอสังหาฯ กับนักลงทุน เพื่อเพิ่ม ทางเลือกในการลงทุน และช่วย SME ให้มีสภาพคล่อง” สมาร์ทฟินน์ เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ P2P (Person to Person Lending) เป็นสมาชิกสมาคม Fintech (Thailand) โดยมีจุดประสงค์ที่จะสร้างความเป็นธรรมในระบบการขายฝากในประเทศไทย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SME ไทย ในอัตราดอกเบี้ยที่ใกล้เคียงกับสถาบันการเงิน และระยะเวลาขายฝากที่เหมาะสม ให้ SME ไทยสามารถดำเนินธุรกิจหรือขยายธุรกิจต่อไปได้ ในอีกมุมหนึ่ง สมาร์ทฟินน์ ช่วยเพิ่มอัตราผลตอบแทนของฝั่งนักลงทุนมากถึง 9 – 12 % ต่อปีโดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกันที่ประเมินคุณภาพและมูลค่าตามหลักเกณฑ์ของบริษัทพันธมิตรในการกำกับของ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)

การขายฝาก คือการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกกฎหมาย มีกฎหมายคุ้มครองทั้งผู้ขายฝากและผู้รับซื้อฝาก (นักลงทุน) โดยการขายฝากคือการซื้อขายทรัพย์สินอย่างหนึ่งที่กรรมสิทธิ์จะตกเป็นของผู้ซื้อฝากทันทีที่มีการทำสัญญา แต่มีเงื่อนไขตกลงว่าผู้ขายฝากสามารถไถ่ทรัพย์สินคืนได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดและวงเงินที่ตกลงกัน และต้องทำสัญญาต่อหน้าเจ้าพนักงานที่ดินที่สำนักงานที่ดินเท่านั้น

การขายฝากอสังหาริมทรัพย์นั้น มีกฎหมายคุ้มครองทั้งผู้ขายฝากและผู้ซื้อฝาก
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 491 – 502

การขายฝากอสังหาริมทรัพย์จะมีการเปลี่ยนชื่อผู้ถือครองหลังโฉนดเป็นของผู้รับซื้อฝากโดยมีกำกับว่า “ขายฝาก” รวมถึงระบุระยะเวลาขายฝาก
มีการทำสัญญาอย่างถูกต้องตามกฎหมายที่กรมที่ดินของเขตพื้นที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์ชิ้นนั้น ถ้าถึงกำหนดไถ่ถอนแล้วผู้ขายฝากไม่มาไถ่ถอน ทรัพย์สินจะตกเป็นของผู้รับซื้อฝากทันที แต่การ”จำนอง”ทรัพย์สินจะยังไม่ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้รับจำนองโดยทันที หากผิดนัดชำระหนี้ต้องมีการฟ้องร้องบังคับคดีให้ทางศาลยึดทรัพย์