Investment mutualFund หุ้น กองทุนรวม Financial Community for Woman & LGBTQ การเงิน การลงทุน ประกันชีวิต วางแผนลดหย่อนภาษี

เพิ่มความมั่งคั่ง ต่อยอดจากธุรกิจ หรือ แผนการเงินอื่นๆ

ด้วยสินค้าการเงินที่หลากหลาย  ทุกความต้องการของนักลงทุน พร้อมด้วย ที่ปรึกษาการลงทุนแบบส่วนตัว

ที่คอยแนะนำ และ ดูแลพอร์ต อย่างน้อย 2-4 ครั้งต่อปี ตามความเหมาะสม

กองทุนรวม : วางแผนตามเป้าหมายของลูกค้า โดยประเมิณความเสี่ยงที่รับได้  และ ใช้ระบบการลงทุน ที่เหมาะสม เข้ามาช่วยบริหารพอร์ต เช่น DCA Auto Rebalance ฯลฯ.

Product Innovation : ลงทุนด้วยสินค้าการเงินที่ทันสมัย หรือ เป็นสินค้าทางเลือก ที่ให้ผลตอบแทน ที่นักลงทุนพอใจ บนโอกาส และ ความเป็นไปได้ โดยไม่เสี่ยงจนเกินไป และ ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของนักลงทุน

Smart Wealth / Select : เพื่อความปลอดภัยของพอร์ตนักลงทุน เราแนะนำสินค้าประกันควบการลงทุน ให้สามารถลงทุนได้เต็มที่โดย มีการบริหารความเสี่ยง กรณีเหตุไม่คาดคิด โดยที่ผลรวมของพอร์ตยังอยู่ในงบประมาณที่นำมาลงทุนตั้งแต่ครั้งแรก เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า และ ผู้รับผลประโยชน์

เริ่มทยอยลงทุนแต่ละพอร์ต ตามความเหมาะสม  ของงบประมาณ และ ระยะเวลา
 1. Smart Wealth / Select   25 %  (สามารถเลือกลงทุน แบบครั้งเดียว หรือ รายเดือน)
 2. Product Innovation   30% ( เป็นสินค้าที่ได้รับขออนุญาตญาต จากกฎหมายไทย หรือ กลต. เท่านั้น)
 3. กองทุนรวม  45%   (คัดสรรกองทุน ที่มีผลตอบแทนย้อนหลัง และ ความเสี่ยงตามที่เหมาะสมกับนักลงทุน)
ระยะเวลาที่เหมาะสมในการลงทุน 1-8 ปี ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน
 1. Smart Wealth / Select   25 %  (ลงทุน 3-7 ปี ผลตอบแทนคาดหวัง 5-8 %)
 2. Product Innovation   30% (ลงทุน 1-3  ปี ผลตอบแทนคาดหวัง 8+ %)
 3. กองทุนรวม  45%   (คัดสรรกองทุน ที่มีผลตอบแทนย้อนหลังไม่น้อยกว่า 8%  / ปี และ ความเสี่ยงตามที่เหมาะสมกับนักลงทุน)
 
เพื่อให้พอร์ตเป็นไปตามที่ตั้งใจ และ เพื่อให้นักลงทุน มั่นใจว่า ผู้แนะนำและที่ปรึกษาส่วนตัว
จะคอยดูแลท่านตลอดระยะเวลาการลงทุน (ไม่มีค่าบริการเพิ่มเติม)

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

เหมาะสำหรับ บริหารเงินก้อน เช่น มรดก และ ต้องการจัดสรรให้คุ้มค่า และ สร้างผลตอบแทนที่มากขึ้นในอนาคต
เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการการลงทุนครบทุกด้าน สามารถ ปรับยืดหยุ่น ได้ตามความต้องการ
เหมาะสำหรับ นักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ปานกลาง ถึง สูง

กองทุนรวม : วางแผนตามเป้าหมายของลูกค้า โดยประเมิณความเสี่ยงที่รับได้  และ ใช้ระบบการลงทุน ที่เหมาะสม เข้ามาช่วยบริหารพอร์ต เช่น DCA Auto Rebalance ฯลฯ.

Product Innovation : ลงทุนด้วยสินค้าการเงินที่ทันสมัย หรือ เป็นสินค้าทางเลือก ที่ให้ผลตอบแทน ที่นักลงทุนพอใจ บนโอกาส และ ความเป็นไปได้ โดยไม่เสี่ยงจนเกินไป และ ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของนักลงทุน

Smart Wealth / Select : เพื่อความปลอดภัยของพอร์ตนักลงทุน เราแนะนำสินค้าประกันควบการลงทุน ให้สามารถลงทุนได้เต็มที่โดย มีการบริหารความเสี่ยง กรณีเหตุไม่คาดคิด โดยที่ผลรวมของพอร์ตยังอยู่ในงบประมาณที่นำมาลงทุนตั้งแต่ครั้งแรก เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า และ ผู้รับผลประโยชน์

เริ่มทยอยลงทุนแต่ละพอร์ต ตามความเหมาะสม  ของงบประมาณ และ ระยะเวลา
 1. Smart Wealth / Select   20 %  (สามารถเลือกลงทุน แบบครั้งเดียว หรือ รายเดือน)
 2. Product Innovation   40% ( เป็นสินค้าที่ได้รับขออนุญาตญาต จากกฎหมายไทย หรือ กลต. เท่านั้น)
 3. กองทุนรวม  40%   (คัดสรรกองทุน ที่มีผลตอบแทนย้อนหลัง และ ความเสี่ยงตามที่เหมาะสมกับนักลงทุน)
ระยะเวลาที่เหมาะสมในการลงทุน 1-8 ปี ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน
 1. Smart Wealth / Select   20 %  (ลงทุน 3-7 ปี ผลตอบแทนคาดหวัง 5-8 %)
 2. Product Innovation   40% (ลงทุน 1-3  ปี ผลตอบแทนคาดหวัง 8+ %)
 3. กองทุนรวม  40%   (คัดสรรกองทุน ที่มีผลตอบแทนย้อนหลังไม่น้อยกว่า 8%  / ปี และ ความเสี่ยงตามที่เหมาะสมกับนักลงทุน)
 
เพื่อให้พอร์ตเป็นไปตามที่ตั้งใจ และ เพื่อให้นักลงทุน มั่นใจว่า ผู้แนะนำและที่ปรึกษาส่วนตัว
จะคอยดูแลท่านตลอดระยะเวลาการลงทุน (ไม่มีค่าบริการเพิ่มเติม)

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

เหมาะสำหรับ ต้องการบริหารเงินก้อน ชอบการลงทุนที่ทันสมัย และ ต้องการจัดสรรให้คุ้มค่า 
เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการการลงทุน ที่สามารถ ปรับยืดหยุ่น ได้ตามความต้องการพิเศษเฉพาะด้าน
เหมาะสำหรับ นักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ปานกลางค่อนสูง ถึง สูง

กองทุนรวม : วางแผนตามเป้าหมายของลูกค้า โดยประเมิณความเสี่ยงที่รับได้  และ ใช้ระบบการลงทุน ที่เหมาะสม เข้ามาช่วยบริหารพอร์ต เช่น DCA Auto Rebalance ฯลฯ.

Product อื่นๆ : ลงทุนกับสินค้าการเงินที่ให้ผลตอบแทน ที่เหมาะสม บนโอกาส และ ความเป็นไปได้ โดยไม่เสี่ยงจนเกินไป และ ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของนักลงทุน

Smart Select : เพื่อความปลอดภัยของพอร์ตนักลงทุน เราแนะนำสินค้าประกันควบการลงทุน ให้สามารถลงทุนได้เต็มที่โดย มีการบริหารความเสี่ยง กรณีเหตุไม่คาดคิด โดยที่ผลรวมของพอร์ตยังอยู่ในงบประมาณที่นำมาลงทุนตั้งแต่ครั้งแรก เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า และ ผู้รับผลประโยชน์

เริ่มทยอยลงทุนแต่ละพอร์ต ตามความเหมาะสม  ของงบประมาณ และ ระยะเวลา
 1. Smart Select   20 %  (สามารถเลือกลงทุน แบบรายปี หรือ รายเดือน)
 2. Product อื่นๆ   20% ( เป็นสินค้าที่ได้รับขออนุญาตญาต จากกฎหมายไทย หรือ กลต. เท่านั้น)
 3. กองทุนรวม  60%   (คัดสรรกองทุน ที่มีผลตอบแทนย้อนหลัง และ ความเสี่ยงตามที่เหมาะสมกับนักลงทุน)
ระยะเวลาที่เหมาะสมในการลงทุน 1-8 ปี ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน
 1. Smart Select   20 %  (ลงทุน 3-7 ปี ผลตอบแทนคาดหวัง 5-8 %)
 2. Product อื่นๆ   20% (ลงทุน 1-3  ปี ผลตอบแทนคาดหวัง 8+ %)
 3. กองทุนรวม  60%   (คัดสรรกองทุน ที่มีผลตอบแทนย้อนหลังไม่น้อยกว่า 8%  / ปี และ ความเสี่ยงตามที่เหมาะสมกับนักลงทุน)
 
เพื่อให้พอร์ตเป็นไปตามที่ตั้งใจ และ เพื่อให้นักลงทุน มั่นใจว่า ผู้แนะนำและที่ปรึกษาส่วนตัว
จะคอยดูแลท่านตลอดระยะเวลาการลงทุน (ไม่มีค่าบริการเพิ่มเติม)

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

เหมาะสำหรับ ต้องการบริหารเงินก้อน ชอบการลงทุนที่หลากหลาย และ ต้องการจัดสรรให้คุ้มค่า 
เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องบริห่รเงิน ที่สามารถปรับยืดหยุ่น ได้ตามความต้องการ
เหมาะสำหรับ นักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ปานกลาง ถึง สูง

กองทุนรวม : วางแผนตามเป้าหมายของลูกค้า โดยประเมิณความเสี่ยงที่รับได้  และ ใช้ระบบการลงทุน ที่เหมาะสม เข้ามาช่วยบริหารพอร์ต เช่น DCA Auto Rebalance ฯลฯ.

Smart Select : เพื่อความปลอดภัยของพอร์ตนักลงทุน เราแนะนำสินค้าประกันควบการลงทุน ให้สามารถลงทุนได้เต็มที่โดย มีการบริหารความเสี่ยง กรณีเหตุไม่คาดคิด โดยที่ผลรวมของพอร์ตยังอยู่ในงบประมาณที่นำมาลงทุนตั้งแต่ครั้งแรก เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า และ ผู้รับผลประโยชน์

เริ่มทยอยลงทุนแต่ละพอร์ต ตามความเหมาะสม  ของงบประมาณ และ ระยะเวลา
 1. Smart Select   20 %  (สามารถเลือกลงทุน แบบรายปี หรือ รายเดือน)
 2. Product อื่นๆ   20% ( เป็นสินค้าที่ได้รับขออนุญาตญาต จากกฎหมายไทย หรือ กลต. เท่านั้น)
 3. กองทุนรวม  60%   (คัดสรรกองทุน ที่มีผลตอบแทนย้อนหลัง และ ความเสี่ยงตามที่เหมาะสมกับนักลงทุน)
ระยะเวลาที่เหมาะสมในการลงทุน 1-8 ปี ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน
 1. Smart Select   20 %  (ลงทุน 3-7 ปี ผลตอบแทนคาดหวัง 5-8 %
 2. กองทุนรวม  60%   (คัดสรรกองทุน ที่มีผลตอบแทนย้อนหลังไม่น้อยกว่า 8%  / ปี และ ความเสี่ยงตามที่เหมาะสมกับนักลงทุน)
 
เพื่อให้พอร์ตเป็นไปตามที่ตั้งใจ และ เพื่อให้นักลงทุน มั่นใจว่า ผู้แนะนำและที่ปรึกษาส่วนตัว
จะคอยดูแลท่านตลอดระยะเวลาการลงทุน (ไม่มีค่าบริการเพิ่มเติม)

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

เหมาะสำหรับ นักลงทุนที่ต้องการเริ่มสร้างพอร์ต  และ ต้องการจัดสรรให้คุ้มค่า 
เหมาะสำหรับ ผู้ที่ชอบลงทุนกองทุนรวม ที่มีให้เลือกกว่า 1000 กอง จากทุก บลจ.
เหมาะสำหรับ นักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ต่ำ ถึง สูง