You are currently viewing Promotion Credit card For Insurance

Promotion Credit card For Insurance

          โปรโมชั่น บัตรเครดิต ชำระเบี้ยประกันสุดคุ้ม กับ AIA ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

             เลือกรับเครดิตเงินคืน  หรือ ผ่อน 0%  ตามเงื่อนไขที่กำหนด

                                                                                                                                          ***ยกเว้นเบี้ยประกันแบบ ยูนิต ลิงค์ 

1) บัตรเครดิตในเครือธนาคารกรุงศรี
สำหรับยอดชำระเกิน 10,000 บาท รับเครดิตเงินคืนต่างกันตามหน้าบัตร  (Click  ที่ภาพ)

2) บัตรเครดิต KTC (Click)

3) บัตรเครดิต CITIBANK (Click)

4) บัตรเครดิต JCB (Click)

สำหรับการผ่อนชำระ 0% จะทำได้เฉพาะบัตรเครดิตรายการดังนี้

1) บัตรเครดิต ttb (ทหารไทยธนชาต) 0% 3 เดือน: กดทำรายผ่อนชำระในแอป ttb touch หลังชำระเบี้ย    (Click)

2) บัตรเครดิตกรุงศรี First Choice VISA Platinum 0% 3 เดือน : กดทำรายการผ่อนชำระในแอป UCHOOSE หลังชำระเบี้ย
(กรณียอดชำระเกิน 40,000 บาท สามารถผ่อน 0% 6 เดือน)
   (Click)

3) บัตรเครดิตในเครือ SCB และ CardX 0% 4 เดือน : กดทำรายการผ่อนชำระในแอป SCB Easy หลังชำระเบี้ย
   (Click)