TMBGQG MutualFund
TMBGQG MutualFund

TMBGQG

กองทุนรวมทั่วโลก-Global Quality Growth

คัดเลือกหุ้นจากบริษัทชั้นนำทั่วโลก  เพื่อให้ได้หุ้นที่มีโอกาสเติบโตสูงในระยะยาว เป็นกองทุนหุ้นทั่วโลกแบบ Active เน้นการคัดเลือกหุ้นแบบ Bottom โดย เน้นไปยังหุ้นที่มีกระแสเงินสดจากการบริหารงานสูงและสม่ำเสมอ เพื่อรับโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว ภายใต้ความผันผวนที่เหมาะสม ได้รับ Morning Star 5 ดาว

นโยบายการลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือกองทุน Wellington Global Quality Growth Fund ในหน่วยลงทุนชนิดUSD Class S Accumulating Unhedged ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และลงทุนในรูปสกุลเงินเหรียญสหรัฐ
กองทุน Wellington Global Quality Growth Fund เป็นกองทุนที่มุ่งหาผลตอบแทนในระยะยาว โดยลงทุนในหุ้นสามัญ และใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (Depositary receipts), หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์,ตราสารหนี้แปลงสภาพ,หุ้นบุริมสิทธิ์,ใบสำคัญแสดงสิทธิ์,exchange-traded funds (“ETFs”), รวมทั้งตราสารหนี้, เงินสดหรือตราสารเทียบเท่าเงินสด และตราสารอนุพันธ์ ที่ออกโดยบริษัทต่างๆทั่วโลก
ความเสี่ยงของกองทุน
  • จากการผันผวนของราคาของกองทุน Wellington Global Quality Growth Fund เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาดโดยรวม และปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลกระทบ
  • ด้านอัตราแลกเปลี่ยน โดยปกติกองทุนจะทำการป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้นกองทุนจึงยังคงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ ซึ่งผู้ลงทุนอาจได้รับกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนที่ไม่ได้ทำการป้องกันความเสี่ยงไว้
  • จากการดำเนินงานของผู้ออกหลักทรัพย์ คือความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานหรือความสามารถในการบริหารธุรกิจ ของผู้ออกหลักทรัพย์ที่กองทุนหลักถือครองอยู่ จากการที่กองทุนหลัก มีการกระจายการลงทุนในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม และหลายประเทศ จึงช่วยลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง
  • จากสภาพคล่อง คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่กองทุนไม่สามารถซื้อหรือขายหลักทรัพย์ได้ภายในระยะเวลาหรือราคาที่กำหนดไว้ จากการที่กองทุนหลักมีสภาพคล่องที่สูง ความเสี่ยงทางด้านสภาพคล่องจึงมีไม่มากนัก

สามารถศึกษาความเสี่ยงเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวน

TMBGQG

B Napat

FChFP & Investment Consultant