Fund Flow การไหลเวียของเงิน
Fund Flow การไหลเวียของเงิน

Fund Flow (เงินทุนเคลื่อนย้าย) คืออะไร ??

Fund Flow คือ เงินลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติ 

เงินลงทุนที่มาจากนักลงทุนต่างชาติ ส่วนใหญ่มักจะมาในรูปแบบของกองทุน ที่ไหลจากตลาดทุนนึงไปยังตลาดทุนอื่น โดยที่มีมูลค่ารวมกันสูงมาก

สูงจนส่งผลกระทบต่อตลาดการลงทุนของประเทศนั้นๆ ยกตัวอย่างประเทศไทย เวลาที่มีข่าวว่าจะมี Fund Flow ไหลเข้ามาแค่นั้น ก็พาให้ตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นสูง และ ยิ่งมีการไหลเข้ามาจริงๆของเม็ดเงินต่างชาติ ก็จะเกิดภาวะ ตลาดปรับตัวขึ้นอย่างรุนแรง หรือ เรียกว่า ภาวะตลาดกระทิงนั้นเอง
นอกจากส่งผลต่อตลาดหุ้น ตลาดการลงทุนแล้ว Fund Flow  ยังส่งผลต่อค่าเงินด้วยเนื่องจากต้องมีการแลกเปลี่ยนเงินตราเพื่อใช้ในการลงทุนของประเทศนั้นด้วย
และเมื่อเกิดภาวะที่ส่งกระทบต่อตลาดการลงทุน ไม่ว่าจะเป็น เศรศฐกิจ การเมือง ทีทำให้ไม่น่าลงทุน การไหลออกของ Fund Flow ก็จะเกิดขึ้นเช่นเดียวกัน 
 

เพราะหลักการของการลงทุน คือต้อง แสวงหาโอกาส หรือ ผลตอบแทน หากดูแล้วว่าตลาดการลงทุนที่ใด จะก่อให้เกิดกำไร หรือ ความมั่นคง ที่ดีกว่า เม็ดเงินก็จะไหลไปอยู่ที่นั้นเช่นกัน

ติดตามข่าวสาร : https://www.facebook.com/PrideNance

B Napat

FChFP & Investment Consultant