Primary Bond Market

Primary Bond Market

หุ้นกู้

5/5
Primary Bond Market

Innovation Financial Product

สินค้าการเงินทางเลือก

5/5

ชนะการประกวดระดับเอเชียของบริษัทด้านFinTech จากรายการSingapore Innovfest Unbound – June 2019

10 years Software/Product Development at:

– Thomson Reuters (ระบบข้อมูลการเงิน)

– DST Systems (ระบบบริหารกองทุน)

ทำงานให้กับระบบข้อมูลและบริหาร การเงิน หุ้น กองทุน ใน Thailand, US, UK, Australia

ใช้ AI คัดเลือกบริษัทคุณภาพดี จังหวะเข้าซื้อที่ดี และปรับเปลี่ยนบริหารพอร์ตส่วนตัวให้เราโดยอัตโนมัติ ผลตอบแทนดีกว่า 

โอกาสที่กว้างกว่า ปรับแผนลงทุนเร็ว กว่ามั่นใจได้ยิ่งกว่า

  • Technology เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 
  • วิเคราะห์หุ้นทั้งตลาดได้ภายในเวลาที่รวดเร็ว
  • มีความแม่นยำ ไม่ Bias
  • ลดความเสี่ยงด้าน Human risk

“เป็นเจ้าของสินทรัพย์เพียงผู้เดียวไม่ถูกรบกวนจากการซื้อขายของเพื่อนร่วมกอง” 

จัดการได้คล่องตัวกลยุทธทันสมัย I ดูแลใกล้ชิด

ผนึกกำลัง AI วิเคราะห์คุณภาพบริษัท + การจำกัดความเสี่ยงจากผู้จัดการกองทุนมืออาชีพ

ค่าธรรมเนียมในระดับไม่สูงกว่ากองทุนรวม เงินลงทุนเริ่มต้น 3,000,000

  • ประสบการณ์ 5 ปี ทำกองทุนโดยใช้ Algorithm & Ai
  • ประมวลผลงบการเงินที่รวดเร็วจาก Thomson Reuters
  • ขยายไปทำกองทุนให้ Vietnam และ Singapor
  • บริหารกองทุน AIgorithm ขนาดใหญ่ให้ บลจ. กรุงไทย

Smartfinn: คือ “Matching Platform การขายฝากอสังหาฯ กับนักลงทุน เพื่อเพิ่ม ทางเลือกในการลงทุน และช่วย SME ให้มีสภาพคล่อง” สมาร์ทฟินน์ เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ P2P (Person to Person Lending) เป็นสมาชิกสมาคม Fintech (Thailand) โดยมีจุดประสงค์ที่จะสร้างความเป็นธรรมในระบบการขายฝากในประเทศไทย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SME ไทย ในอัตราดอกเบี้ยที่ใกล้เคียงกับสถาบันการเงิน และระยะเวลาขายฝากที่เหมาะสม ให้ SME ไทยสามารถดำเนินธุรกิจหรือขยายธุรกิจต่อไปได้ ในอีกมุมหนึ่ง สมาร์ทฟินน์ ช่วยเพิ่มอัตราผลตอบแทนของฝั่งนักลงทุนมากถึง 9 – 12 % ต่อปีโดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกันที่ประเมินคุณภาพและมูลค่าตามหลักเกณฑ์ของบริษัทพันธมิตรในการกำกับของ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)

การขายฝาก คือการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกกฎหมาย มีกฎหมายคุ้มครองทั้งผู้ขายฝากและผู้รับซื้อฝาก (นักลงทุน) โดยการขายฝากคือการซื้อขายทรัพย์สินอย่างหนึ่งที่กรรมสิทธิ์จะตกเป็นของผู้ซื้อฝากทันทีที่มีการทำสัญญา แต่มีเงื่อนไขตกลงว่าผู้ขายฝากสามารถไถ่ทรัพย์สินคืนได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดและวงเงินที่ตกลงกัน และต้องทำสัญญาต่อหน้าเจ้าพนักงานที่ดินที่สำนักงานที่ดินเท่านั้น

การขายฝากอสังหาริมทรัพย์นั้น มีกฎหมายคุ้มครองทั้งผู้ขายฝากและผู้ซื้อฝาก
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 491 – 502

การขายฝากอสังหาริมทรัพย์จะมีการเปลี่ยนชื่อผู้ถือครองหลังโฉนดเป็นของผู้รับซื้อฝากโดยมีกำกับว่า “ขายฝาก” รวมถึงระบุระยะเวลาขายฝาก
มีการทำสัญญาอย่างถูกต้องตามกฎหมายที่กรมที่ดินของเขตพื้นที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์ชิ้นนั้น ถ้าถึงกำหนดไถ่ถอนแล้วผู้ขายฝากไม่มาไถ่ถอน ทรัพย์สินจะตกเป็นของผู้รับซื้อฝากทันที แต่การ”จำนอง”ทรัพย์สินจะยังไม่ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้รับจำนองโดยทันที หากผิดนัดชำระหนี้ต้องมีการฟ้องร้องบังคับคดีให้ทางศาลยึดทรัพย์