Hearth Attack โรคร้ายแรง

Critical Illness Insurance

ประกันสุขภาพโรคร้ายแรง

5/5
PrideNance - Heart Attack

ประกันสุขภาพ-โรคร้ายแรง

ปัจจุบันประกันสุขภาพ มีการแยกประเภทการคุ้มครองสำหรับโรคร้ายแรง โดยเฉพาะออกมา มีทั้งแบบจ่ายเบี้ยทิ้ง แต่ราคาประหยัด หรือ เบี้ยคงที่ ไม่เคลม มีคืน และ ยังเลือกระยะเวลาชำระเบี้ย ได้หลายระยะ เช่น 10 ปี  20 ปี  แต่คุ้มครองยาวถึงอายุ 99 >> สอบถามเพิ่มเติม

ประกันสังคม - กับโรคร้ายแรง

ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลที่อยู่ในเครือข่ายของโรงพยาบาลตามสิทธิฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่จะมีข้อยกเว้น สำหรับบางกรณี ที่ได้รับยกเว้น ดังนี้ อ่านต่อ

ประกันโรคร้ายแรง มีกี่แบบ

Coming Soon

แผนประกันมะเร็งที่จะช่วยให้คุณตรวจพบมะเร็งได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ทำให้มะเร็งของคุณ สามารถรักษาได้ “ มะเร็ง รู้ก่อน รักษาก่อน หายได้” ด้วย Cancer Pro by BDMS 🎁 #พิเศษ มอบโปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งและแพคเกจตรวจสุขภาพทุกปีเมื่อต่ออายุกรมธรรม์ 💙 #อุ่นใจ ตรวจพบมะเร็งรับค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 9 ล้านบาท เพราะมะเร็งรักษาได้.. แค่รู้ไว‼️

แผนประกันมะเร็งที่จะช่วยให้คุณตรวจพบมะเร็งได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ทำให้มะเร็งของคุณ สามารถรักษาได้ “ มะเร็ง รู้ก่อน รักษาก่อน หายได้” ด้วย Cancer Pro by BDMS 🎁 #พิเศษ มอบโปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งและแพคเกจตรวจสุขภาพทุกปีเมื่อต่ออายุกรมธรรม์ 💙 #อุ่นใจ ตรวจพบมะเร็งรับค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 9 ล้านบาท เพราะมะเร็งรักษาได้.. แค่รู้ไว‼️

🎉🎉 ใหม่ล่าสุด!! ประกันภัยโรคมะเร็ง “Cancer Pro by BDMS” จากวิริยะประกันภัย แผนประกันมะเร็งที่จะช่วยให้คุณตรวจพบมะเร็งได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ทำให้มะเร็งของคุณ สามารถรักษาได้ “ มะเร็ง รู้ก่อน รักษาก่อน หายได้” ด้วย Cancer Pro by BDMS 🎁 #พิเศษ มอบโปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งและแพคเกจตรวจสุขภาพทุกปีเมื่อต่ออายุกรมธรรม์ 💙 #อุ่นใจ ตรวจพบมะเร็งรับค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 9 ล้านบาท เพราะมะเร็งรักษาได้.. แค่รู้ไว‼️

🎉🎉 ใหม่ล่าสุด!! ประกันภัยโรคมะเร็ง “Cancer Pro by BDMS” จากวิริยะประกันภัย แผนประกันมะเร็งที่จะช่วยให้คุณตรวจพบมะเร็งได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ทำให้มะเร็งของคุณ สามารถรักษาได้ “ มะเร็ง รู้ก่อน รักษาก่อน หายได้” ด้วย Cancer Pro by BDMS 🎁 #พิเศษ มอบโปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งและแพคเกจตรวจสุขภาพทุกปีเมื่อต่ออายุกรมธรรม์ 💙 #อุ่นใจ ตรวจพบมะเร็งรับค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 9 ล้านบาท เพราะมะเร็งรักษาได้.. แค่รู้ไว‼️

🎉🎉 ใหม่ล่าสุด!! ประกันภัยโรคมะเร็ง “Cancer Pro by BDMS” จากวิริยะประกันภัย แผนประกันมะเร็งที่จะช่วยให้คุณตรวจพบมะเร็งได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ทำให้มะเร็งของคุณ สามารถรักษาได้ “ มะเร็ง รู้ก่อน รักษาก่อน หายได้” ด้วย Cancer Pro by BDMS 🎁 #พิเศษ มอบโปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งและแพคเกจตรวจสุขภาพทุกปีเมื่อต่ออายุกรมธรรม์ 💙 #อุ่นใจ ตรวจพบมะเร็งรับค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 9 ล้านบาท เพราะมะเร็งรักษาได้.. แค่รู้ไว‼️

🎉🎉 ใหม่ล่าสุด!! ประกันภัยโรคมะเร็ง “Cancer Pro by BDMS” จากวิริยะประกันภัย แผนประกันมะเร็งที่จะช่วยให้คุณตรวจพบมะเร็งได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ทำให้มะเร็งของคุณ สามารถรักษาได้ “ มะเร็ง รู้ก่อน รักษาก่อน หายได้” ด้วย Cancer Pro by BDMS 🎁 #พิเศษ มอบโปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งและแพคเกจตรวจสุขภาพทุกปีเมื่อต่ออายุกรมธรรม์ 💙 #อุ่นใจ ตรวจพบมะเร็งรับค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 9 ล้านบาท เพราะมะเร็งรักษาได้.. แค่รู้ไว‼️

🎉🎉 ใหม่ล่าสุด!! ประกันภัยโรคมะเร็ง “Cancer Pro by BDMS” จากวิริยะประกันภัย แผนประกันมะเร็งที่จะช่วยให้คุณตรวจพบมะเร็งได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ทำให้มะเร็งของคุณ สามารถรักษาได้ “ มะเร็ง รู้ก่อน รักษาก่อน หายได้” ด้วย Cancer Pro by BDMS 🎁 #พิเศษ มอบโปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งและแพคเกจตรวจสุขภาพทุกปีเมื่อต่ออายุกรมธรรม์ 💙 #อุ่นใจ ตรวจพบมะเร็งรับค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 9 ล้านบาท เพราะมะเร็งรักษาได้.. แค่รู้ไว‼️

🎉🎉 ใหม่ล่าสุด!! ประกันภัยโรคมะเร็ง “Cancer Pro by BDMS” จากวิริยะประกันภัย แผนประกันมะเร็งที่จะช่วยให้คุณตรวจพบมะเร็งได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ทำให้มะเร็งของคุณ สามารถรักษาได้ “ มะเร็ง รู้ก่อน รักษาก่อน หายได้” ด้วย Cancer Pro by BDMS 🎁 #พิเศษ มอบโปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งและแพคเกจตรวจสุขภาพทุกปีเมื่อต่ออายุกรมธรรม์ 💙 #อุ่นใจ ตรวจพบมะเร็งรับค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 9 ล้านบาท เพราะมะเร็งรักษาได้.. แค่รู้ไว‼️

เราเชื่อว่าคุณควรมีชีวิตที่ดีทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจ และสุขภาพทางการเงิน เราจึงขอเป็นคนคอยดูแลช่วยเหลือให้สุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ของคุณดีขึ้น โดยซิกน่าจะช่วยทำให้คุณมีการเข้าถึงความคุ้มครองด้านระบบประกันสุขภาพที่ดีและง่ายยิ่งขึ้น เพื่อให้การบรรลุถึงเป้าหมายของการมีชีวิตที่ดีของคุณ คือสิ่งที่ไม่ไกลเกินเอื้อม แผนประกันโรคร้าย ประกันมะเร็ง CIGNA Super Plan Cancer Care • คุ้มครองโรคมะเร็งระยะลุกลามสูงสุด 3 ล้านบาท • คุ้มครองโรคเนื้องอก ซีสต์ มะเร็งระยะไม่ลุกลาม สูงสุด 3 แสนบาท • เลือกซื้อความคุ้มครองเสริมตามความเสี่ยงโรคร้ายสูงสุด 3ล้านบาทต่อโรค ได้แก่ โรคหลอดเลือดสมอง โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายจากการขาดเลือด สำหรับโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ความคุ้มครองสูงสุด 3 แสนบาท

ไม่อยากจ่ายเบี้ยประกันมะเร็งแล้วสูญเปล่า แต่ไม่ทำก็กังวล ฮักส์แนะนำประกันภัยมะเร็ง Cancer Pro ให้คุณตรวจสุขภาพคัดกรองมะเร็งฟรีทุกปี เจอมะเร็งก็คุ้มครองค่ารักษาสูงสุด 9 ล้านบาท/ปี* เจอไว รักษาไว โอกาสหายสูง ถึงมีเคลมก็ยังต่ออายุได้ เบี้ยเริ่ม 520 บาท/เดือน* ✅ ค่าห้องสูงสุด 12,000 บาทต่อวัน*   ✅ คุ้มครองค่ารักษาโรคมะเร็งสูงสุด 9,000,000 บาท/ปี* ✅ โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งและแพ็กเกจตรวจสุขภาพฟรีทุกปี*   ✅ รับการรักษาที่ รพ. มะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ และ รพ ในเครือ BDMS ✅ ลดหย่อนภาษีสูงสุด 25,000 บาท     

วิริยะประกันภัย Cancer Pro จากฮักส์ กูรูประกันภัยที่จะช่วยให้การซื้อประกันของคุณง่ายขึ้น

  • ค่ารักษาพยาบาล 3,000,00 บาท/ปี
  • ค่าห้องผู้ป่วยปกติ8,000 สูงสุดไม่เกิน 365 วัน
  • ค่าห้องผู้ป่วยหนัก16,000 บาท/วัน สูงสุดไม่เกิน 15 วัน

มีไว้อุ่นใจกว่า ประกันมะเร็งออนไลน์แอกซ่า – แอกซ่าเปิดตัวประกันมะเร็งออนไลน์ พร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษ รับส่วนลดค่าเบี้ย 12% เมื่อซื้อประกันมะเร็งออนไลน์ทุกแผน ไม่มีขั้นต่ำ เพียงใช้โค้ด ‘CANCER12’ – AXA has launched ‘Cancer insurance online’ with special discount 12% off (Use code: “CANCER12”) for any plans without minimum required.