Hearth Attack โรคร้ายแรง

Critical Illness Insurance

ประกันสุขภาพโรคร้ายแรง

5/5
PrideNance - Heart Attack

ประกันสุขภาพ-โรคร้ายแรง

ปัจจุบันประกันสุขภาพ มีการแยกประเภทการคุ้มครองสำหรับโรคร้ายแรง โดยเฉพาะออกมา มีทั้งแบบจ่ายเบี้ยทิ้ง แต่ราคาประหยัด หรือ เบี้ยคงที่ ไม่เคลม มีคืน และ ยังเลือกระยะเวลาชำระเบี้ย ได้หลายระยะ เช่น 10 ปี  20 ปี  แต่คุ้มครองยาวถึงอายุ 99 >> สอบถามเพิ่มเติม

ประกันสังคม - กับโรคร้ายแรง

ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลที่อยู่ในเครือข่ายของโรงพยาบาลตามสิทธิฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่จะมีข้อยกเว้น สำหรับบางกรณี ที่ได้รับยกเว้น ดังนี้ อ่านต่อ

ประกันโรคร้ายแรง มีกี่แบบ

Coming Soon