You are currently viewing Bond Yield ร่วง เงินเฟ้อพุ่ง

Bond Yield ร่วง เงินเฟ้อพุ่ง

ลงทุนกองไหนดี

ทางนักวิเคราะห์ Phillip Weekly Wealth Focus ได้แนะนำ หุ้นกลุ่ม Global Finance จะได้รับผลเชิงบวกจากการปรับตัวขึ้นดอกเบี้ยของเฟดหรือธนาคารกลางของสหรัฐฯ และต้นทุนทางการเงินของสถาบันการเงินนั้นอยู่ระดับต่ำ จึงเหมาะมีไว้ติดพอร์ตเพื่อกระจายความเสี่ยงในช่วงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
กองทุนแนะนำ ได้แก่

1. KT-FINANCE (Click)
กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมที่มุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมการให้บริการทางด้านการเงิน (Finance Service Sector Fund)

2. ONE-GLOBFIN-RA (Click)
เน้นลงทุนตราสารทุน ทั่วโลกที่ดำเนินการบริการธุรกิจทางเงินเป็นหลัก

 

B Napat

FChFP & Investment Consultant