3BB หุ้นกู้

3 BB หุ้นกู้ 3 ปี ดอกเบี้ย 6.25 %

3BB เปิดจองหุ้นกู้ กันยายนนี้ เสนอขายผู้ลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จากัด (มหาชน) หรือ 3BB   เตรียมขายหุ้นกู้ “บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564” ซึ่งเป็นหุ้นกู้ระยะยาวชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.25% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือนักลงทุนรายใหญ่ (PP-II&HNW) โดยคาดว่าจะเสนอขายในวันที่ 27-29 กันยายน 2564

 

การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ว่าเพื่อนำไปลงทุนในธุรกิจบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตและ IPTV รวมทั้งใช้เป็นเงินกู้ในกลุ่ม Jasmine Group รวมทั้งเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

3BB หุ้นกู้

นิยามผู้ลงทุนรายใหญ่ (Click )

5/5